Ochrana osobných údajov

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb

vydané prevádzkovateľom

spoločnosťou SOLIDSUN s.r.o. so sídlom Chotárna 41, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 36 300 543, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 103463/B

(ďalej ako „Informácie“)

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV
  1. Tieto informácie sú vydané spoločnosťou SOLIDSUN s.r.o. so sídlom Chotárna 41, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 36 300 543, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 103463/B (ďalej ako „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“).
  2. Zámerom Spoločnosti je týmto dokumentom informovať dotknuté osoby o zásadách a postupoch spracúvania osobných údajov (ďalej aj ako „Osobné údaje“) v zmysle čl. 4 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), a o právach dotknutých osôb súvisiacich so spracúvaním ich Osobných údajov (ďalej aj ako „Dotknuté osoby“), v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadením.
  3. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
   • Zákaznícka linka: +421 910 708 312
   • E-mail: info@solidsun.sk
   • Korešpondenčná adresa: Chotárna 41, 949 01 Nitra
 2. OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ PREVÁDZKOVATEĽOM
  1. Prevádzkovateľ Osobné údaje získava najmä priamo od Dotknutých osôb, ktoré ich poskytnú Prevádzkovateľovi pri prejavení záujmu o poskytnutie služby alebo produktu ponúkaného Prevádzkovateľom, a ďalej Prevádzkovateľ Osobné údaje Dotknutých osôb získava v rámci rokovaní o uzatvorení zmluvy a v priebehu jej plnenia, prípadne od tretích strán, ktoré takéto rokovania sprostredkúvajú. Okrem toho Prevádzkovateľ získava Osobné údaje z verejných registrov alebo od orgánov verejnej moci (napr. obchodný register, živnostenský register, katastrálny úrad). V prípade fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb môže Prevádzkovateľ získavať Osobné údaje, najmä kontaktné Osobné údaje, aj z webových stránok týchto subjektov.
 3. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje Dotknutých osôb na tieto účely a na týchto právnych základoch:
   1. primárne prebieha spracúvania Osobných údajov pre účely vyjednávania o uzatvorení zmluvy a realizácia práv a povinností zo zmluvy - právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba a Prevádzkovateľ, alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;
   2. na účely priameho marketingu, pričom právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia;
   3. na účely evidencie a plnenia zákonných požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov pracovného, obchodného a daňového práva, požiadaviek na vedenie účtovníctva, bezpečnosti práce, spracovania miezd atď., pričom právnym základom spracúvania Osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti vzťahujúcej sa na Prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia;
   4. v nevyhnutne potrebnom rozsahu spracúva Prevádzkovateľ Osobné údaje na základe súhlasu, pričom právnym základom spracúvania je v tomto prípade súhlas so spracúvaním Osobných údajov udelený Dotknutou osobou na jeden alebo viacero konkrétnych účelov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
  2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby manuálne alebo automatizovane vlastnými zamestnancami, obchodnými zástupcami alebo tretími osobami, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi služby (najmä subdodávatelia Prevádzkovateľa. Pri spracúvaní Osobných údajov Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Prevádzkovateľ zabezpečuje spracúvanie Osobných údajov prostredníctvom organizačných, fyzických a softvérových bezpečnostných opatrení, najmä nastavením prístupových práv zamestnancov (alebo spolupracujúcich tretích strán) k príslušnému softvéru, zabezpečením fyzickej bezpečnosti priestorov Prevádzkovateľa a dátových nosičov a softvérovej ochrany proti neoprávnenému prístupu k údajom cez internet.
  3. Ak sa na spracúvaní Osobných údajov podieľajú sprostredkovatelia, Prevádzkovateľ vyžaduje od sprostredkovateľov porovnateľnú úroveň organizačných a technických opatrení na zabezpečenie osobných údajov. Spracúvanie Osobných údajov sa vykonáva na základe zmluvy o spracúvaní údajov s jednotlivými sprostredkovateľmi, ktorí sú povinní používať Osobné údaje výlučne na účely, na ktoré im boli odovzdané, a majú zakázané odovzdávať tieto Osobné údaje iným subjektom bez súhlasu.
  4. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje Dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie účelu spracúvania, teda k plneniu povinnosti zo zmluvy, po dobu nevyhnutnú na vysporiadanie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu stanovenú právnymi predpismi pre jednotlivé účely spracúvania Osobných údajov, podľa toho, ktorá z uvedených lehôt uplynie neskôr.
 4. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM, KTORÉ MÔŽE DOTKNUTÁ OSOBA UPLAT
  1. Každá Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa v súvislosti s Osobnými údajmi o svojej osobe:
   1. právo na prístup k svojim Osobným údajom – Dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľa požadovať, aby jej poskytol prístup k jej Osobným údajom spracúvaným v zmysle tohto dokumentu vo forme zoznamu všetkých Osobných údajov spracúvaných vo vzťahu ku každému účelu spracúvania vrátane doby trvania spracúvania. Dotknutá osoba je tiež oprávnená požadovať informácie o príjemcoch, sprostredkovateľoch, spracovateľoch na základe dohody s Prevádzkovateľom;
   2. právo na vysvetlenie a opravu svojich Osobných údajov - ak sa Dotknutá osoba domnieva, že Prevádzkovateľ spracúva jej Osobné údaje v rozpore s týmto dokumentom (najmä s účelmi a právnymi základmi uvedenými v tomto dokumente) alebo so zákonom, má právo požadovať od Prevádzkovateľa vysvetlenie a nápravu. Ak spracúva Prevádzkovateľ nepresné osobné údaje Dotknutej osoby, je Dotknutá osoba oprávnená požadovať opravu a v prípade neúplnosti o doplnenie;
   3. právo na vymazanie svojich Osobných údajov - Dotknutá osoba je oprávnená požiadať Prevádzkovateľa, aby vymazal jej Osobné údaje, ak: (i) Osobné údaje už nie sú potrebné na stanovené účely spracúvania, alebo (ii) Dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracúvaním Osobných údajov (ak bol predtým udelený), a preto už neexistuje dôvod spracúvania, alebo (iii) Dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu Osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody na spracúvanie, alebo (iv) Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť Prevádzkovateľa, alebo (v) Osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
   4. právo obmedziť spracúvanie svojich Osobných údajov - Dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania Osobných údajov v nasledujúcich prípadoch: (i) Dotknutá osoba popiera správnosť spracúvaných Osobných údajov, a to na dobu potrebného na to, aby Prevádzkovateľ mohol overiť presnosť spracúvaných údajov, (ii) spracúvanie Osobných údajov je podľa názoru Dotknutej osoby nezákonné a Dotknutá osoba odmietne vymazanie Osobných údajov, (iii) Prevádzkovateľ nepotrebuje Osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;
   5. právo namietať proti spracúvaniu Osobných údajov - v prípade spracúvania Osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci (článok 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia) alebo na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia) má Dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ak uvedie aj dôvody týkajúce sa jej konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ je povinný ukončiť spracúvanie osobných údajov na základe námietky, pokiaľ nepreukáže, že dôvod spracúvania spočívajúci v ochrane jeho záujmov prevažuje nad záujmami a slobodami dotknutej osoby;
   6. právo na prenosnosť Osobných údajov - Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje, ak je to technicky možné, ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, a to v prípade ak: (i) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia; b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od Prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovanie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
   7. právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov - ak je spracovanie Osobných údajov založené na súhlase, Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
  2. Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané bez právneho základu, alebo nezákonne, môže podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor dostupný na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Kontaktný formulár

Chcete nainštalovať fotovoltickú elektráreň na váš rodinný dom či firmu? Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám ozveme.

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Fotovoltika v akciiDotácie vopred

Dotácie vopred? Áno! S nami nemusíte čakať na vyplatenie dotácie pri inštalácii fotovoltiky.

Cenu inštalácie fotovoltickej elektrárne okamžite znížime o predpokladanú výšku dotácie. Fotovoltickú elektráreň budete mať hneď za cenu bez dotácie.

 1. Žiadne čakanie na spätné vyplatenie
 2. Administratívu nechajte samozrejme na nás
 3. Inštalácia FVE od A do Z

Chcete mať svoju fotovoltickú elektráreň za cenu bez dotácie okamžite? Vyplňte nezáväzný formulár na našej webovej stránke a my sa vám ozveme.

Chcem fotovoltiku hneď

Fotovoltika v akciiDotácie bez čakania

Vyplácame hneď pri objednávke fotovoltiky.

Chcem fotovoltiku hneď